Ekspansja na rynki Zatoki Perskiej marki SLODKIE

Contact

Appelez-nous, écrivez ou ajoutez votre e-mail et choisissez une date de rendez-vous qui vous convient !

Nous restons à votre disposition de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

Conformément à l'art. 13 alinéa 1 et alinéa 2 du règlement général sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016 (ci-après dénommé RGPD), nous vous informons que l'administrateur de vos données personnelles est la société « SLODKIE » spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ayant son siège social à Varsovie, Ul. Chełmżyńska 180H. Vos données personnelles seront traitées à des fins de contacts nécessaires pour réaliser le service, conformément aux dispositions de l'art. 6 alinéa 1 lettre f du RGPD.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „SLODKIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ul. Chełmżyńska 180H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746915, NIP: 9522182772, REGON: 380451018.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rozmów, a następnie archiwizowane przez 10 lat na serwerach pocztowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

DONNÉES DE LA SOCIÉTÉ

SLODKIE sp. z o.o. (auparavant SŁODKIE UPOMINKI sp. z o.o. sp. k.)

Nous restons à votre disposition du lundi au vendredi :

08h00 – 17h00

Une réception personnelle des produits est possible, après accord préalable,
dans les jours de la semaine et dans les horaires suivants :

15h00 – 17h00

APPELEZ-NOUS